Akciová spoločnosť – charakteristika, výhody a nevýhody

Začínajúci podnikatelia len sotva začínajú robiť biznis cez akciové spoločnosti. Táto práva forma podnikania sa využíva najmä kapitálovo náročnejšími firmami. Základné imanie akciovej spoločnosti je 25 tisíc eur, už iba táto suma robí akciovú spoločnosť neprístupnou pre väčšinu drobných podnikateľov.

Akciová spoločnosť sa v minulosti nazývala na Slovensku aj účastinná spoločnosť. Dnes sa však tento termín používa veľmi zriedka. Akciová spoločnosť je v našom právnom systéme prítomná už z čias Rakúsko-Uhorska. Akciovou spoločnosťou možno na Slovensku podnikať už od roku 1875.

Charakteristika akciovej spoločnosti (definícia)

Podstatou akciovej spoločnosti je to, že podiely na vlastníctve firmy sú rozdelené prostredníctvom akcií. Predávaním akcií akciová spoločnosť získava kapitál. Akciovú spoločnosť môže založiť jeden alebo viacero ľudí. Založenie akciovej spoločnosti a jej zápis do obchodného registra sú prvé kroky každej spoločnosti.

Názov akciovej spoločnosti

Nazývanie akciovej spoločnosti je obmedzené iba tým, že názov musí byť jedinečný a musí obsahovať a.s.

Založenie akciovej spoločnosti

Založenie akciovej spoločnosti upravuje zákon, a to konkrétne obchodný zákonník. Akciová spoločnosť sa zakladá zakladateľskou zmluvou.

Zakladateľská zmluva musí obsahovať:

  • obchodné meno, sídlo a predmet podnikania
  • navrhované základné imania
  • počet emitovaných akcií
  • určenie nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií
  • určenie správcu vkladov

Každá akciová spoločnosť musí mať stanovy, ktoré sú schvaľované najvyšším orgánom – valným zhromaždením. Akciová spoločnosť takisto vytvára rezervný fond – rovnako ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ďalšími orgánmi akciovej spoločnosti sú:

  • Dozorná rada
  • Predstavenstvo

Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti

Za najväčšiu výhodu akciovej spoločnosti je považovaný prístup ku kapitálu. Vďaka vydávaniu akcií majú akciové spoločnosti pomerne jednoduchý prístup k peniazom.  Nevýhodou akciovej spoločnosti je jej pomerne zložitá štruktúra, ktorá v mnohých prípadoch bráni rýchlym reakciám firmy na situáciu na trhu.

Zaujíma vás: akciová spoločnosť charakteristika, akciová spoločnosť definícia, všetko o akciovej spoločnosti, výhody a nevýhody akciovej spoločnosti, vyhody akciovej spolocnosti,

Pridaj komentár