Ako vypĺňať daňové priznania k dani z príjmov

daňové priznanie

Podávanie a vyplňovanie daňového priznania je pre väčšinu ľudí nočnou morou, ktorej by sa najradšej vyhli. Samotné tlačivo a zákon nie je jednoduchý. Celú situáciu ešte zhoršuje to, že zákony sa neustále menia a spolu s nimi aj samotné vyplnenie daňového priznania. Mnoho ľudí si kladie otázku, ako správne vyplniť daňové priznanie. Na všetky zmeny vás samozrejme v nasledujúcom texte upozorníme. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO). Tieto kategórie podávajú odlišné daňové priznania. Fyzické osoby navyše využívajú typ A, B. Predmetom daňového priznania je daň z príjmov.

Daňové priznanie pre fyzické osoby (ako vyplniť daňové priznanie)

Povinnosť podávať daňové priznanie

Nie každý daňovník má povinnosť podávať daňové priznanie. Daňové priznanie nemusí podávať daňovník s príjmami iba z územia Slovenskej republiky, ak jeho príjmy za daňový rok neprekročili sumu 1 779,65 € a daňovník si zároveň neuplatňoval daňový bonus na dieťa.

Nezdaniteľná suma na každého daňovníka je v súčasnosti na úrovni 3 559,30 €. Túto sumu si môže uplatniť každý daňovník podávajúci daňové priznanie. Nezdaniteľná suma sa počíta ako 19,2 násobok životného minima.

V minulosti mal nárok na nezdaniteľnú sumu úplne každý daňovník. Po roku 2011 však došlo k zmene a nezdaniteľnú sumu si môžu uplatňovať  iba ľudia majúci príjem z aktívnej činnosti, teda zamestnanci, podnikatelia a živnostníci.

Daňový bonus na dieťa si môžu uplatniť iba daňovníci, ktorých príjem za posledný daňový rok prekročil 1 902 € – teda 6-násobok minimálnej mzdy.

Odklad termínu podania daňového priznania

V určitých prípadoch je možné požiadať o odloženie podania daňového priznania. Je potrebné tak spraviť v lehote riadneho podávania daňového priznania a je potrebné tak spraviť písomne. Odklad termínu podania daňového priznania je možné spraviť najneskôr na koniec júna.  V prípade, ak má daňovník príjmy aj zo zahraničia, môže požiadať o doklad až do konca mesiaca september.

Zamestnanecká prémia

Ľudia s nižšími príjmami majú naďalej nárok na zamestnaneckú prémiu.

Zdanenie príležitostných príjmov

Príležitostné príjmy, kde radíme napríklad sporadický predaj poľnohospodárskych výrobkov či predaj nehnuteľného majetku, prípadne predaj zahraničných podieľových listov nepodlieha zdaneniu, pokiaľ celkové príjmy získané uvedenými činnosťami neprekročili za daňový rok sumu 500 eur.

Tretí pilier

Od roku 2011 platí aj ďalšia zmena. Daňovníci si už nemôžu znížiť dane odvodmi do tzv. tretieho piliera. To isté platí aj o životnom poistení.

Nezdaniteľné sumy

Nezdaniteľnú sumu si nemôžu uplatniť ľudia, ktorí mali počas roka 2011 príjmy iba z prenájmu, kapitálové či ostatné príjmy.

Nezdaniteľná suma na daňovníka je 3559,30 €, ako už bolo spomenuté. Túto sumu si v plnej výške môže uplatniť iba daňovník, ktorého základ dane bol rovný alebo nižší ako 18 538 €. Táto suma je rovná 100-násobku životného minima.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 18 538 €, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň. Nezdaniteľná suma sa tak vypočítava na základe nasledujúceho vzorca: 8 193,796  – (základ dane : 4).

Nezdaniteľná suma na manželku/manžela

Pri  tejto položke je dôležitý najmä príjem daňovníka, ktorý si nárokuje na nezdaniteľnú sumu. Do úvahy sa však berie aj príjem partnera.

Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 32 775,18 €, potom nezdaniteľná suma vyzerá takto: 3 559,30 €, ak partner nemal žiadny ďalší príjem. Ak mal partner vlastné príjmy, tak táto suma sa odpočítava od sumy 3559,30 €. Ak je výsledok záporné číslo, nezdaniteľná suma je rovná nule. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 32 775,18 eur, tak sa nezdaniteľná suma pri absencii príjmu partnera vypočítava z nasledujúceho vzorca: 11 753,092 € –  (základ dane daňovníka : 4).

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť každý daňovník, ktorý vyživuje dieťa. Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden rodič na každé dieťa, a to v sume 243,18 €, čo je v mesačnom vyjadrení 20,02 € (január až jún) a 20,51 € (júl až december).

Zamestnanecká prémia

Od dane z príjmov je oslobodená aj zamestnanecká prémia, ktorú zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa. Túto prémiu môže dostať len osoba majúca príjmy zo závislej činnosti. Výška zamestnaneckej prémie musela dosiahnuť sumu 1 902 €, čo je 6-násobok minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Maximálna výška zamestnaneckej prémie je v súčasnosti 50,34 €. Prémia sa počíta podľa dvoch vzorcov v závislosti od príjmu zamestnanca. Prvý vzorec sa použije, ak príjmy zamestnanca počas roka 2011 dosiahli spolu 1 902 až 3 804 €.

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky si môže uplatniť každý, kto nebol v poslednom daňovom roku platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo platil dph iba jej časť. Pred podaním daňového priznania sa každý živnostník môže rozhodnúť pre odpísanie výdavkov formou paušálnych výdavkov, namiesto dokladovanie skutočných nákladov. V súčasnosti je výška paušálnych výdavkov 40 % pre všetky činnosti. V minulosti boli paušálne výdavky na úrovni 60 % pre remeselné živnosti.

Ďalšie informácie

Zdaňovacie obdobie je vždy kalendárny rok, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Sadzba dane z príjmov je na úrovni 19 %, na Slovensku bola na začiatku roka 2012 rovná daň. To znamená, že všetky príjmové skupiny platili 19% daň z príjmov. Nová slovenská vláda však oznámila zrušenie rovnej dane, takže vyššie príjmové skupiny si zaplatia viac ako týchto 19 %.

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie ak:

 • ho na podanie priznania vyzve daňový úrad
 • zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu
 • požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, avšak  nedodal potrebné doklady včas, napríklad od viacerých zamestnávateľov
 • nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr k 15. februáru 2012
 • nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, ale nebolo možné zraziť z neho preddavok na daň
 • jeho zdaniteľné príjmy (sem nepatria štátne dávky a podpory) presiahli 1 779,65 €

Čo radíme medzi zdaniteľné príjmy:

 • príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu a nie je oslobodený od dane
 • príjem pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru či členského pomeru alebo obdobného pomeru, kde je daňovník povinný dodržiavať pokyny a príkazy zamestnávateľa
 • všetky príjmy za prácu členov družstiev, komandistov, konateľov eseročiek, spoločníkov (aj keď pri výkone práce nie sú povinný dodržiavať príkazy inej osoby)
 • používanie služobného auta zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca
 • prijaté ceny a výhry od svojho zamestnávateľa nad sumu 165,97 eur
 • príjmy z prostriedkov zo sociálneho fondu
 • odmeny za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy, štátnych orgánoch, právnických osôb alebo spoločenstiev
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov a iných vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Príjmy oslobodené od dane

Nasledujúci zoznam označuje príjmy, ktoré nepodliehajú zdaneniu. V daňovom priznaní sa teda ani vôbec neuvádzajú.

 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
 • daňový bonus podľa paragrafu 33
 • zamestnanecká prémia
 • štátne sociálne dávky
 • štipendiá
 • plnenia z poistenia osôb a majetku, náhrady škôd
 • príjmy z prenájmu a iných príležitostných činností (napr. príležitostný predaj poľnohospodárskych výrobkov), ak nepresiahnu sumu 500 eur
 • príjmy z prevodu cenných papierov, opcií, podielu na komanditnej spoločnosti, eseročke, alebo členských práv družstva, ak aj po odrátaní uznateľných výdavkov nepresiahnu sumu 500 eur
 • náhrada za používanie vlastného náradia
 • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty
 • pôžičky
 • výhry alebo ceny v súťažiach do sumy 165,97  eur
 • cena nealkoholických nápojov pre zamestnancov na pracovisku
 • hodnota stravy v nepeňažnej forme
 • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny v deň predaja
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti
 • príjem z predaja nehnuteľnosti len po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti