Daň z motorového vozidla

S podnikaním nie sú spojené iba priamy a nepriame dane. Do činenia majú podnikatelia aj miestnymi daňami, kam patrí aj daň z motorových vozidiel. Motorové vozidlo je zdaňované v prípade, že je využívané na podnikateľské účely. V opačnom prípade zdaňované nie je. Daň z motorového vozidla je vyberaná na základe zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon smeruje peniaze vybrané touto daňou do Vyšších územných celkov. Každý daňovník musí podať v januári daňové priznanie, kde odvedie daň z motorového vozidla.

Daň z motorových vozidiel 2011 a daň z motorových vozidiel 2012 sa líši. V nasledujúcom texte sa pozrieme na problematiku trochu podrobnejšie.

Predmet dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel sú všetky  motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórií M, N a O, ktoré sú používané na území Slovenska za účelom podnikania alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Vymedzenie daňovníka

Za daňovníka sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

  • je zapísaná v dokladoch vozidla
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
  • zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancom za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec
  • stála prevádzkareň osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí

Základ a sadzba dane

Základ a sadzba dane je určený na základe zdvihového objemu automobilu v cm?. V prípade nákladných automobilov sa dane určujú na základne hmotnosti náprav.

Presnejšie – sadzba dane z motorového vozidla sa určuje:

  • Pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora zobrazené v cm?, ktorý je uvedený v technickom preukaze vozidla.
  • úžitkové vozidlo a autobus podľa hmotnosti a počtu náprav, ktoré sú  uvedené v technických dokladoch vozidla, údajne sú spracované osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo
  • vozidlo používané v rámci nákladnej dopravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav, ktoré sa uvádzajú v technických v dokladoch vozidla, údaje sú zobrazované osobitne pre ťahač a osobitne pre samotný náves; vozidlo sa zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla

Tip: Kliknite si, ak potrebujete rýchlu pôžičku na auto

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom použitia automobilu na podnikanie.  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy bol automobil použitý na účely podnikania.

1.12.2012 však príde k zmene, keďže začne platiť novela zákona, ktorým sa daň z motorového vozidla riadi.  Takto príde k zániku povinnosti  platiť daň za vozidlo ku dňu posledného použitia vozidla. Každý daňovník je povinný oznámiť príslušnému daňovému úradu vzniká alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dňoch od vzniku alebo zániku tejto povinnosti.

Novela, ktorá príde do platnosti prvého decembra 2012 vypustí nutnosť ohlasovať vznik daňovej povinnosti. Ohlasovať však naďalej bude nutné zánik daňovej povinnosti.

Každý daňovník je zo zákona povinný podávať daňové priznanie do 31. januára. Výška dane z motorových vozidiel je určovaná Vyššími územnými celkami miestnymi nariadeniami.

Preddavky na daň z motorových vozidiel a ich účtovanie

Každý daňovník, ktoré predpokladaná výška daňových záväzkov bude od 660 eur do 8 292 eur je povinný platiť štvrťročné preddavky dane z motorových vozidiel, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane.

Pri daňovníkoch, ktorých predpokladaná daňová povinnosť bude vyššia ako 8292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky, ktorých výška je rovná jednej dvanástine predpokladanej daňovej povinnosti.

Cestná daň

Daň z motorových vozidiel je niekedy nazývaná aj cestná daň, hoci za správne označenie môžeme považovať iba Daň z motorových vozidiel.