Podnikanie – zákony

Súkromné podnikanie na Slovensku je garantované Ústavou SR a ďalej ho charakterizujú a definujú jednotlivé zákony. Podnikateľ musí pred aj počas svojej činnosti poznať zákony s ňou súvisiace a pohybovať sa výlučne v ich medziach.

Zoznam základných právnych predpisov upravujúcich podnikanie

  • Obchodný zákonník 513/1991
  • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006
  • Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 355/2007
  • Zákon o sociálnom poistení 461/2003
  • Živnostenský zákon 455/1991
  • Zákon o cestovných náhradách 283/2002
  • Zákon o dani z príjmov 595/2003
  • Zákonník práce 311/2001
  • Zákon o službách zamestnanosti 5/2004
  • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladne 289/2008

Úplné znenie jednotlivých zákonov nájdete v Elektronickej zbierke zákonov.

Do podnikateľskej činnosti zasahujú aj iné zákony, závisí to od odvetvia podnikania.