Na čo by sa mali pripraviť cudzinci pri príjazde na Slovensko

cudzinci

Na Slovensku máme historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti. To znamená aj problém s nedostatkom pracovnej sily. Firmy sa stretávajú s problémami pri dovoze pracovnej sily zo zahraničia. Z dôvodu obmedzeného pracovného kapitálu musia spoločnosti odmietať zákazky.

Kvôli tomuto problému prestáva byť Slovensko konkurencieschopné. Štátne orgány na to reaguju zjednodušením procesu dovozu pracovnej sily zo zahraničia. Na čo sa cudzinci pracujúci na Slovensku musia pripraviť?

Situácia na Slovensku

V rebríčku počtu cudzincov pracujúcich v krajine je Slovensko medzi štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) skoro na konci. Na Slovensku totiž pracuje len 1% ľudí zo zahraničia. Oproti krajinám ako Poľsko, Česká republika a Maďarsko máme nevýhodu vyššej byrokracie a dlhších časových lehôt pri procesoch.

Vzhľadom k tejto krízovej situácii, štátne orgány predložili opatrenia na zjednodušenie procesu riadeného dovozu pracovnej sily zo zahraničia, pričom predseda vlády dal odborárom garanciu, že cudzinci budú pracovať za rovnakých podmienok ako naši zamestnanci. „Začali sme sa zaoberať veľmi jasne a zreteľne aj možnosťami získavania a preškolenia našich vlastných, domácich zdrojov,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov, Mário Lelovský.

Premiér Pellegrini sa zaoberal aj tematikou firiem, ktoré zamestnávajú Rómov. Chce nastaviť benefity pre firmy, ktoré ich zamestnajú na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

Cudzinci pracujúci na Slovensku

Počet ľudí zo zahraničia, ktorí pracujú na Slovensku presiahol v júli 60 tisíc. Polovica je z členských krajín Európskej Únie a druhá polovica je z krajín mimo EÚ. Oproti minulému roku sa tento počet zvýšil o 16,9 tisíc ľudí zo zahraničia.

Najväčšiu silu v zastúpení cudzincov na slovenskom pracovnom trhu majú občania Srbska. Z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR ich na Slovensku pracuje cez 14,2 tisíca, čo je o 4,8 tisíc osôb viac ako minulý rok. Rumunských občanov na Slovensku pracuje 10 tisíc, kde počet obyvateľov stúpol o 1,8 tisíca. Na treťom mieste sú Maďari, ktorých je necelých 6 tisíc, o 1,2 tisíc viac ako minulý rok.

Čo všetko si musí cudzinec na území SR vybaviť

Najčastejším spôsobom ako cudzinec môže dostať povolenie na pobyt na území Slovenska je podnikanie. Je mnoho subjektov, ktoré dokážu tieto služby pre zahraničných klientov vybaviť rýchlo a s komplexným servisom pre získanie povolenia na pobyt. Pri vybavovaní povolenia treba špecifikovať, či sa jedná o prechodný pobyt, dlhodobý alebo trvalý pobyt cudzinca na Slovensku.

Prechodné udelenie pobytu

S prechodným pobytom udeleným policajným útvarom, cudzinec môže vycestovať a opätovne vstúpiť na Slovensko počas celej schválenej lehoty. Takýto pobyt môže cudzinec získať za účelom štúdia, podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny alebo priznaných postavení. Podľa účelu podnikania môže cudzinec dostať udelené nanajvýš 3 roky prechodného pobytu, pri zamestnaní 2 roky, pri štúdiu 6 rokov a pri rodinných zlúčeniach 5 rokov. Najčastejšie spôsoby podávania žiadosti o udelenie prechodného pobytu sú buď na Slovenskej ambasáde v danom štáte, ktorý cudzincovi vydal doklad alebo na oddelení cudzineckej polície na území SR.

Dokumenty, ktoré sú potrebné k žiadosti

Spolu so žiadosťou o prechodný pobyt si treba prichystať aj platný pas, dve fotografie s rozmerom 3×3,5 cm a dokumenty:

  • ktoré dokazujú bezúhonnosť, čiže Výpis z registra trestov,
  • účel pobytu
  • finančné zabezpečenie pobytu, podnikateľskej činnosti alebo ubytovania na Slovensku

Medzi základné procesy, ktoré nasledujú po udelení prechodného pobytu patrí zabezpečenie lekárskej prehliadky do 30 dní a prihlásenie sa na zdravotné poistenie do 3 dní.

V prípade, že cudzinec bude pracovať vo firme ako zamestnanec, automaticky zvyčajne všetko vybavuje zamestnávateľ. Cudzinec je len povinný o tom informovať svoju vlastnú zdravotnú poisťovňu v krajine, z ktorej pochádza. Komerčné poistenie pre cudzincov garantuje popri štandardnej zdravotnej starostlivosti aj poistenie individuálnych liečebných nákladov akútnej zdravotnej starostlivosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v priestore Schengenu. Toto poistenie ponúka možnosť poistenia nákladov počas tehotenstva ženy vrátane pôrodu a popôrodnej starostlivosti o matku a novorodenca.

V prípade, že cudzinec plánuje podnikať, je taktiež potrebný zápis  do obchodného registra a otvorenie bankového účtu.

Trvalé udelenie pobytu

Trvalý pobyt sa udeľuje najmä osobám, ktoré sú príslušníkmi rodiny ako manželovi, dieťaťu alebo inému príbuznému. Taktiež aj v iných prípadoch, a to hlavne ak je to v záujme Slovenskej republiky. Tento pobyt je možné získať na 5 rokov až neobmedzene. Dokumenty, ktoré sú potrebné k žiadosti sú identické ako pri žiadosti o prechodný pobyt. Pri dieťati sa jedná o dodatočný písomný súhlas rodiča, ktorý má právo stretávať sa s dieťaťom – žiadateľom – mladším ako 18 rokov.

Dlhodobé udelenie pobytu

Na udelenie tohto typu pobytu nie je potrebné, aby cudzinec bol rodinným príslušníkom občana Slovenska. Stačí, že sa cudzinec nepretržite a oprávnene zdržiava na Slovensku 5 rokov pred podaním žiadosti. Taktiež môže byť držiteľom modrej karty, pričom má oprávnený a nepretržitý pobyt na území členských štátov najmenej 5 rokov, a 2 roky bezprostredne pred podaním žiadosti žije na Slovensku.