Podnikanie v Belgicku

Podnikanie v Belgicku pozná dve základné právne formy – živnosť a podnikanie formou spoločností.

Právne spoločnosti v Belgicku:

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným – SPRL, BVBA
  • Akciová spoločnosť – SA, NV
  • Družstvo
  • Pobočka

Registrovanie spoločnosti v Belgicku sa dá uskutočniť jednoducho pomocou elektronickej žiadosti, ktorej spracovanie prebehne do 3 dní od podania žiadosti.

Podmienkou pre podnikanie v Belgicku je zloženie vstupného kapitálu v banke. Tento vstupný kapitál musí pokryť prevádzkové náklady spoločnosti po dobu dvoch rokov, ako to je vypracované v podnikateľskom pláne, ktorý je tiež podmienkou založenia spoločnosti v Belgickom kráľovstve. Vstupný kapitál sa vloží na blokovaný kapitálový účet v banke a táto o tom vydá doklad. Následne získa firma identifikačné číslo.

Zakladateľskú zmluvu overí notár. Zmluva sa ďalej preposiela pre potreby registrácie na ministerstvo spravodlivosti, do databázy spoločností a je uverejnená v belgickom obchodnom vestníku.

V rámci Európskej únie platí systém uznávania kvalifikácií. To znamená, že ak sa kvalifikačné podmienky na vykonávanie živností od seba príliš nelíšia v jednotlivých krajinách, môže občan Slovenskej republiky vykonávať na základe dosiahnutého vzdelania svoju živnosť aj v ostatných členských krajinách.  V Belgicku ale existujú aj tzv. regulované profesie, pri ktorých sa žiadosť posudzuje individuálne. Bližšie informácie o regulovaných profesiách nájdete tu.