Podnikanie v Bulharsku

Obchodný zákon upravuje v Bulharsku legálne formy podnikania. Tento zákon upravuje podnikanie v Bulharsku a delí formy podnikania na spoločnosti s ručením obmedzeným (OOD, EOOD), ďalej akciové spoločnosti , podniky jednotlivca (AD, EAD) a živnosti (ET). Zvyčajne celý proces založenia spoločnosti trvá do 48 dní.

Pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným musíte splniť nasledujúce podmienky:

 • Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou
 • Musí byť zvolený konateľ spoločnosti
 • Pri založení je potrebné zriadenie účtu v banke so základným v kladom. Pri založení spoločnosti musíte pokryť minimálne 70% základného imania.
 • Získanie registračného čísla na Ministerstve spravodlivosti.
 • Do siedmych dní sa musíte zaregistrovať v sociálnej poisťovni.
 • Do dvoch týždňov je potrebná registrácia na príslušnom daňovom úrade.

Akciové spoločnosti:

 • V oblasti bankovníctva základný kapitál predstavuje 10 miliónov levov. V poisťovníctve 2- 4 milióny podľa oblasti pôsobenia.
 • Bankový účet na vloženie základného imania. 25% musí byť zaplatené už pri zakladaní spoločnosti.
 • Registrácia na Ministerstve spravodlivosti, v sociálnej poisťovni a na daňovom úrade.

Zakladanie živností:

 • Ak je potrebná kvalifikácia pri vybraných živnostiach, je potrebné predložiť doklad o tejto kvalifikácii.
 • Registrácia na štatistickom úrade
 • Do dvoch týždňov registrácia v Národnej komore živnostníkov.

Pre podnikanie v Bulharsku sa môžete rozhodnúť aj formou pobočky alebo obchodného zastupiteľstva.