Podnikanie v Čechách

Mnoho slovenských živnostníkov sa rozhoduje pri voľbe krajiny pre podnikanie v zahraničí pre Českú republiku. To je dané predovšetkým geografickou ale aj kultúrnou a jazykovou blízkosťou oboch krajín. Česká republika je lákavým trhom pre slovenských podnikateľov a to hlavne vyššou kúpyschopnosťou českého obyvateľstva oproti slovenskému.

Pre podnikanie v Čechách musí splniť občan Slovenskej republiky rovnaké podmienky ako občan ČR.  Výhodou pre Slovákov je aj to, že potrebné úradné dokumenty netreba prekladať do češtiny ale sú akceptovateľné aj v slovenskom jazyku. Záujemca o podnikanie v ČR zažiada o vystavenie žiadosti na krajskom úrade v SR, na základe tejto žiadosti je možné udeliť živnostenské oprávnenie a založiť tak živnosť v Čechách.

K registračnému formuláru musíte priložiť nasledujúce dokumenty:

  • Koncesiu
  • Zakladaciu listinu podniku
  • Potvrdenie z banky o založení vkladu a úverový kontrakt

Ak chce slovenský živnostník podnikať v ČR, musí mať založenú živnosť v Českej republike. Na slovenskú živnosť môže podnikať v krajine len prerušovane alebo  najviac 183 dní v roku. V prípade, že sa chcete podnikateľskej činnosti venovať v Čechách intenzívnejšie, je dobre si založiť živnosť v ČR. Mať živnosť v Česku a nechať si viesť účtovníctvom českým účtovníkom bude potom pre vás najjednoduchšia cesta.

Právne formy pre podnikanie v ČR

Pri zakladaní podniku v ČR potrebujete adresu sídla, bankový účet, registráciu na Živnostenskom úrade, prípadne zápis do Obchodného registra. Poznáme tri základné právne formy podnikov v ČR:

  • Všeobecné obchodné partnerstvo
  • Ručené partnerstvo
  • Akciová spoločnosť