Podnikanie v Luxembursku

Obchodný zákonník platný na území Luxemburského veľkovojvodstva stanovuje základné a najviac sa vyskytujúce podnikateľské subjekty na fyzické osoby, to jest podniky jednotlivca alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a na spoločnosti s ručením obmedzeným (SPRL).

Náležitosti potrebné pre podnikanie v Luxembursku

Založenie spoločnosti v Luxembrusku výrazne zjednodušuje to, že je možné podať niektoré žiadosti v elektronickej podobe. Všetci podnikatelia v Luxembursku musia byť zaregistrovaní v registri – Le Registre de Commerce et des Societés – RCS, na základe čoho im je pridelené registračné číslo RCS.

Podnikateľ- fyzická osoba je povinný do názvu firmy uviesť zároveň aj svoje celé meno a priezvisko. Ďalej musí v banke zložiť zakladací alebo vstupný kapitál.

Spoločnosť skutočne vzniká až podpisom zakladateľskej zmluvy, overenej notárom. Následne do 15tich dní musí byť firma zaregistrovaná do databázy a do registra RCS. Informácie o firme budú uverejnené v úradnom vestníku. Po splnení týchto náležitostí je firme pridelené 11-miestne identifikačné číslo a podnikateľ môže začať oficiálne podnikanie v Luxembursku.