Podnikanie v zahraničí

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa našim podnikateľom otvorili celkom nové možnosti na nových trhoch. Základným prvkom európskej legislatívy je voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. Na základe tohto princípu majú aj slovenskí podnikatelia právo rozširovať svoju činnosť kdekoľvek v Únii.

V členských štátoch Únie by mali jednotlivé úrady pristupovať k zahraničným podnikateľom rovnako ako  k domácim. Podnikateľ sa musí riadiť pravidlami tej ktorej členskej krajiny, tieto však môžu byť odlišné od pravidiel jeho domácej krajiny. Tak napríklad v jednej krajine môže byť živnosť voľná a v inej viazaná na určité vzdelanie a kvalifikáciu.

Pre podnikateľa sa môže stať limitujúcou neznalosť úradného jazyka príslušnej krajiny. Niektoré krajiny uľahčujú podnikateľom  registráciu elektronickou prihláškou, ktorú je možné vyplniť online. Aj napriek takejto pohodlnej forme registrácie, musí podnikateľ vybaviť niektoré formality priamo v mieste budúceho podnikania. Pri zisťovaní jednotlivých podmienok podnikania v členských krajinách môžu byť prospešné informácie na stránkach Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Podnikanie v zahraničí je pre Slovákov bez obmedzení predovšetkým v krajinách EU. Limitujúce prechodné obdobia si stanovilo iba Rakúsko a Nemecko. Krajiny mimo EU si určujú vlastné podmienky pre vstup zahraničných podnikateľov na domáci trh.