Podnikanie

Podnikanie je činnosť, ktorou sa snažíme dosiahnuť zisk. Na to, aby ale takáto činnosť mohla byť definovaná ako podnikanie, musí spĺňať podľa zákonov určité pravidlá. Čo teda považuje za podnikanie zákon?

Podnikanie definícia

“Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.”

Podnikateľom môže byť:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. advokáti)
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Zdroj:  Ústredný portál verejnej správy

Podnikanie čo je to – charakteristika

Pojem podnikanie upravuje a definuje Obchodný zákonník. Pripisuje mu päť znakov, ktoré sú preň určujúce. Podnikaním sa nerozumie akákoľvek činnosť za účelom dosiahnutia zisku, ale len sústavná činnosť. Ďalším znakom je samostatnosť. Podnikateľský subjekt robí všetky rozhodnutia samostatne a bez zásahov iného subjektu. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá v trhovom hospodárstve. Podnikateľ vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Hlavným cieľom akejkoľvek podnikateľskej činnosti zostáva dosahovanie zisku.

Podnikanie dnes je bezpochyby hybným motorom trhového hospodárstva, no vznikalo už dávno predtým, od momentu, kedy si ľudia začali vymieňať výsledky svojej činnosti. Aby sa podnikanie nestalo len nekontrolovanou honbou za ziskami a napĺňalo aj potreby spoločnosti, je určené a kontrolované zákonmi a nariadeniami. Čo je to podnikanie definuje Obchodný zákonník, no právo na súkromné vlastníctvo a rozvoj podnikania upravuje aj Ústava Slovenskej republiky.