Leasing auta v podvojnom účtovníctve

Leasing auto rozhodne nepatrí medzi tak populárne metódy získania automobilu, ako tomu bolo v minulosti. Napriek tomu stále množstvo firiem využíva tento spôsob kúpy vozidla. Následne sa boria s problémom, ako leasing auta a podvojné účtovníctvo idú k sebe. Podmienky sú našťastie upravené vládou.

Účtovanie lízingu auta v podvojnom účtovníctve špecificky upravuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

V deň nadobudnutia automobilu, odovzdanie nájomcovi, sa v účtovníctve prenajatá jednotka účtuje na ťarchu účtu 374. Pohľadávky z nájmu vozidla  u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy.

Vyradenie prenajímaného automobilu sa v podvojnom účtovníctve účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov.

V deň splatnosti dohodnutých platieb nájomca účtuje na príslušný účet 374. Pohľadávky z nájmu automobilu splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.

Pokiaľ dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu a návratu majetku prenajímateľovi, majetok sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení podľa zmluvy o finančnom prenájme.

Príklady:

Ak je nájomca platcom DPH:

Fyzická osoba uzavrela zmluvu o prenájme automobilu na dobu 36 mesiacov, vozidlo bolo doručené 1.4.

 • istina bez dane z pridanej hodnoty 13531,26 €
 • poistenie bez dane z pridanej hodnoty 1819,08 €
 • úrok bez dane z pridanej hodnoty 1717,76 €
 • kúpna  cena po skončení leasingu automobilu 200,00 €
 • prvá zvýšená splátka vo výške 25 % z istiny bez dane z pridanej hodnoty 3382,80 €
 • poplatok za uzatvorenie zmluvy bez dane z pridanej hodnoty 100,00 €
 • splátky sa platia štvrťročne

Účtovanie

 • prevzatie vozidla 022/474 – 13531,20 €
 • vyúčtovanie poplatku
 • daň z pridanej hodnoty: 343/321 – 20,00 €
 • základ dane: 022/321 – 100,00 €
 • vyúčtovanie prvej zvýšenej splátky vozidla
 • daň z pridanej hodnoty:  343/321 – 676,56 €
 • základ dane: 474/321 – 3382,80 €
 • zaplatenie poplatku 321/221 – 120 €
 • zaplatenie prvej zvýšenej splátky 321/221 – 4059,36 €