Rozumiete svojej výplatnej páske?

Výplatná páska je svojím spôsobom vysvedčenie za odvedenie práce. Kým tomu školskému vysvedčeniu rozumel takmer každý, výplatné pásky sú ďaleko väčším rébusom. Samozrejme, že tú najpodstatnejšiu informáciu z výplatnej pásky porozumie každý, koľkí z vás však rozumejú aj ostatným číslam na výplatnej páske?

Výplata na výplatnej páske môže mať množstvo podôb, keďže neexistuje nič ako univerzálna výplatná páska. Konečnú podobu výplatnej pásky určuje najmä softvér, ktorý výplaty spracováva.

V nasledujúcom texte sa dozviete, čo označuje hrubú mzdučistú mzdu a tak ďalej, a samozrejme aj matematické operácie, ako sa k týmto číslam dostanete.

Na výplatnej páske nesmú chýbať nasledujúce údaje:

 • údaje o celkovej cene práce
 • údaje o vykonaných zrážkach
 • údaje o zložkách mzdy

Zamestnávateľ má povinnosť odovzdať výplatnú pásku zamestnancovi. Medzi zamestnávateľmi však neexistuje jednotný názor na to, či páska musí byť zamestnancom podpísaná. Zákon podpis prevzatia výplatnej pásky nijako nevyžaduje. Zamestnávateľ však musí vedieť doložiť, že zamestnancovi bola výplatná páska odovzdaná.

Zložky výplatnej pásky

 • Výplatná páska musí obsahovať:
 • Názov a právnu formu zamestnávateľa
 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Osobné evidenčné číslo zamestnanca
 • Obdobie, za ktoré je mzda vyplácaná
 • Počet hodín v týždni, ktoré zamestnanec odpracoval
 • Dovolenkový priemer
 • Názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený
 • Počet kalendárnych dní v odpracovanom mesiaci
 • Počet kalendárnych dní v odpracovanom mesiaci mínu dovolenka, PN atď.

Poďme sa pozrieť na jednotlivé problematické výrazy:

Tarifná mzda: toto je suma, ktorú má zamestnanec uvedenú v pracovnej zmluve

Základná mzda: základná mzda sa zhoduje s tarifnou v prípade, že zamestnanec nevyužil žiadnu dovolenku, PN atď.

Pohyblivá zložka: táto položka nemusí byť stanovená zamestnávateľom. Zamestnávateľ využíva pohyblivú zložku na zrážanie mzdy v prípade zistených nedostatkov pri práci.

Mesačná odmena: rovnako ako pohyblivá zložka aj mesačná odmena nemusí figurovať na výplatnej páske. Je iba na zamestnávateľovi, či túto formu odmeny zamestnancovi vyplatí, alebo nie.

Náhrada za dovolenku: výška finančnej náhrady, ktorú zamestnávateľ vypočítal zamestnancovi za dovolenku.

Hrubá mzda: hrubú mzdu je možné vypočítať spočítaním základnej mzdy, pohyblivej zložky, mesačnej odmeny a náhrady za dovolenku.

Na výplatnej páske ďalej nájdete vymeriavacie základy pre Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie, Dôchodkové poistenie – teda vymeriavacie základy pre odvody. S výnimkou zdravotného poistenia je vymeriavací základ hrubá mzda. V nasledujúcich riadkov výplatnej pásky nájdete konkrétne sumy jednotlivých odvodov, ktoré odvádza zamestnanec. Na konci nájdete a súhrnný údaj o zaplatených odvodoch.

V ďalších riadkov je časť, kde sa dozviete, aké veľké odvody za vás platí zamestnávateľ. Rovnako ako pri odvodoch, ktoré si platí zamestnanec, aj tu nájdete výšku vymeriavacieho základu a aj absolútne hodnoty odvedených peňazí.

Celková cena práce: Toto je suma, ktorú musel zamestnávateľ za vás zaplatiť, koľko ste ho stáli. Túto sumu by ste od zamestnávateľa dostali v prípade, že by ste nemuseli platiť žiadne odvody a zamestnávateľ by za vás rovnako neplatil žiadne odvody.

Čiastkový základ dane: od hrubej mzdy sa odpočítajú odvody, ktoré ste zaplatili vy

Odpočítateľná položka: základná odpočítateľná nezdaniteľná položka na zamestnanca

Zdaniteľný základ: vypočítate ju, ak odpočítate od hrubej mzdy všetky zaplatené odvody a odpočítateľnú položku.

Daňový bonus: daňový bonus figuruje na výplatnej páske iba v prípade, že máte deti

Daň mesačná zálohová: 19 % zo zdaniteľného základu

Daň spolu: daň mesačná zálohová mínus daňový bonus

Čistá mzda: takmer sme v cieli, ale ešte…  

Stravné lístky: suma, ktorou ste si prispeli na stravné lístky – nie ich celková cena

Mzda na účet: túto sumu dostanete na účet

Na výplatnej páske nájdete aj skratka. Dá sa im po čase bez problémov porozumieť. Druhy mzdy, ako ste si isto všimli, sú rôzne. Hrubá, tarifná, čistá,  na účet. Minimálna mzda je však pojem z inej oblasti. Minimálnu mzdu garantuje štát a zamestnávateľ nesmie a nemôže zamestnancovi vyplácať nižšiu ako minimálnu mzdu. Avšak aj minimálna mzda má niekoľko podôb, aj zamestnanec poberajúci minimálnu mzdu má na výplatnej páske hrubú mzdu, tarifnú mzdu či čistú mzdu. Minimálna mzda sa udáva ako hrubá mzda, takže jej konečná podoba je ešte výrazne nižšia.