Spôsoby odpisovania hmotného a nehmotného majetku – daňová optimalizácia

Hádam žiadneho podnikateľa neteší, keď má štátu odvádzať dane. Neplatiť dane je trestný čin, takže tadiaľto cesta nevedie. Daňová optimalizácia je však legálny spôsob, ako znížiť daňový základ, a tak znížiť aj množstvo peňazí, ktoré cestujú od podnikateľa smerom k štátu.

Daňová optimalizácia zahrňuje hneď niekoľko metód. Spôsoby dopisovania hmotného a nehmotného majetku patria k jedným z nich. Hmotný a nehmotný majetok sa  v účtovníctve vykazuje ako výdavky. Tieto výdavky však nie je možné uplatniť naraz, odpisový majetok sa účtuje postupne.

Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku sa deje podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na odpisovanie je možné použiť nasledovný majetok:

 • Hmotný majetok s cenou vyššou ako 1700 €
 • Nehmotný majetok s cenou vyššou ako 2400 €

Hmotný majetok

Pozrieme sa, čo patrí do kategórie hmotný majetok. Podmienkou je už uvedená cena vyššia ako 1700 €, navyše jeho funkčnosť a využiteľnosť musí presahovať dobu jedného roka.

 • Budovy a iné stavby
 • Drobné stavby
 • Pestovateľské celky trvalých porastov s plodnosťou dlhšou ako tri roky
 • Ovocné stromy, ktoré sú vysadené na súvislom pozemku s rozlohou minimálne 0,25 ha a hustotou minimálne 90 stromov na hektár
 • Chmelnice a vinice
 • Zvieratá a tak ďalej

Nehmotný majetok

Nehmotný majetok musí mať cenu vyššiu ako 2400 € a jeho doba použiteľnosti musí byť dlhšia ako jeden rok.

Radíme sem:

 • Autorské práva
 • Práva priemyselného vlastníctva
 • Výrobné a technologické postupy
 • Projekty
 • Technické a hospodársky využiteľné informácie atď.

Ostatný majetok je neodpisový.

Doby odpisovania

Poznáme 4 odpisové skupiny, podľa ktorých je možné odpisovať:

 • 4 roky
 • 6 rokov
 • 12 rokov
 • 20 rokov

Metódy odpisovania

Poznáme dve metódy odpisovania:

 • Rovnomerné odpisovanie
 • Zrýchlené odpisovanie

Podnikateľ alebo firma si sami volia metódu odpisovania. Platí tu však pravidlo, že metódu odpisovania počas samotného odpisovania už nie je možné meniť.

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako cena hmotného alebo nehmotného majetku vydelená dobou odpisovania. Takto vznikajú nasledujúce odpisové pomery:

 • 1/4
 • 1/6
 • 1/12
 • 1/20

Zrýchlené odpisovanie

Ako už bolo povedané, zrýchlené odpisovanie si podnikateľ zvolí sám, následne ho však už nemôže zmeniť na odpisovanie rovnomerné. Zrýchlené odpisovanie využíva koeficienty, ktorý prichádzajú do výpočtov v druhom roku odpisovania. Prvý rok sa odpisuje štandardným spôsobom, a tak prvý odpis je totožný s rovnomerným odpisovaním. Pri druhom a každom ďalšom roku je dvojnásobok pomernej ceny majetku vydelený príslušným koeficientom.