Účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve

S podnikaním je spojených množstvo vecí, ktoré s ním viac-menej vôbec nesúvisia. V ideálnom prípade by žiadne účtovníctvo jednoducho neexistovalo. Keďže však štát potrebuje nejako financovať svoj chod, a teda získať aj peniaze, núti podnikateľov viesť účtovníctvo, na základe ktorého potom podnikateľov aj zdaňuje. Účtovníctvo môže byť relatívne jednoduchý proces. Toto možno platí tak o jednoduchom účtovníctve, horšie je to už s účtovníctvom podvojným. Jednoduché účtovníctvo môžu využívať iba živnostníci. Všetky ostatné firmy musia využívať podvojné účtovníctvo.

Čo je to účtovná závierka?

Účtovná závierka či uzávierka patrí medzi častejšie skloňované pojmy v účtovníctve. Stále to však neznamená, že by bola medzi podnikateľmi obľúbená a známa. Aj tu panuje množstvo mylných a zastaraných názorov.

Definíciu účtovnej závierky nájdeme v Zákone o účtovníctve. Ten ju definuje takto: Účtovná uzávierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

Každá firma (účtovná jednotka) zostavuje niekoľko účtovných uzávierok:

 • Riadnu účtovnú uzávierku
 • Mimoriadnu účtovnú uzávierku
 • Priebežnú účtovnú uzávierku

Účtovná uzávierka musí byť pravdivým obrazom skutočnosti. Účtovná uzávierka sa vykonáva účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Účtovná uzávierka musí obsahovať:

 • deň zostavenia
 • deň, ku ktorému sa zostavuj
 • identifikačné číslo (IČO), ak ho má účtovná jednotka pridelené
 • obchodné meno/názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo; fyzické osoby uvedú bydlisko a miesto podnikania, platí to, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby

Účtovné knihy nemožno otvárať po účtovnej uzávierke. Tieto knihy sú zatvorené. Toto pravidlo neplatí až na pár málo výnimiek.

Každá firma (účtovná jednotka) je povinná zostaviť účtovnú uzávierku do šiestich mesiacov odo dňa, kedy sa účtovná uzávierka zostavuje. V účtovnej uzávierke musí firma uvádzať dátum zostavenie účtovnej uzávierke a dobu, ktorej sa táto účtovná uzávierka týka.

Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky firma/podnikateľ (účtovná jednotka) zostavujú aj priebežnú účtovnú uzávierku. V rámci priebežnej účtovej uzávierky nedochádza k zatváraniu účtovných kníh – tie sa neskôr priebežne doplňujú.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná uzávierka v systéme jednoduchého účtovníctva musí obsahovať:

 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch

Uzatváranie účtovných kníh

Pri uzatváraní knihy zásob je potrebné uviesť aj konečný stav zásob. V knihe záväzkov, v knihe pohľadávok a v pomocných knihách sa uvádzajú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav.

Zostavenú účtovnú uzávierku je potrebné odovzdať príslušnému Daňovému úrad spolu s daňovým priznaním. Pri prvej účtovnej uzávierke novej účtovnej jednotky sa prvý stĺpec majetku a záväzkov vynecháva.

Niekoľko upozornení

Pri spracovávaní účtovnej uzávierky je potrebné si dávať pozor. Je potrebné kontrolovať nielen príjmy a výdavky, ale aj množstvo ďalších vecí. Účtovníctvo je v tomto smere náročné, a v mnohých prípadoch je efektívnejšie, v konečnom dôsledku aj lacnejšie, nechať problematiku účtovnej uzávierky na niekoho, kto sa tomu venuje profesionálne. Napríklad je potrebné skontrolovať stav finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni alebo či sú zaevidované všetky faktúry prijaté a odoslané, ich splatnosť a ostatné náležitosti, a tak ďalej.