Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve dochádza k oddelenému účtovaniu o peňažnom hospodárení v peňažnom denníku od evidenciu majetku, ktorý sa vzťahuje činnosti firmy.

Každý subjekt vedúci jednoduché účtovníctvo je povinný viesť:

 • Peňažný denník
 • Knihu pohľadávok a záväzkov (kniha pohľadávok, kniha záväzkov)
 • Pomocné knihy (ak sú potrebné)

Medzi pomocné knihy radíme:

 • Kniha zásob a skladové karty
 • Kniha pre evidenciu cenín
 • Kniha pre evidenciu nepriamych daní
 • Invertárna kniha dlhodobého majetku
 • Kniha sociálneho fondu
 • Kniha mzdovej evidencie

Účtovné knihy

Peňažný denník

Peňažným denníkom v sústave jednoduchého účtovníctva dochádza k účtovaniu a zaznamenávaniu pohybu finančných prostriedkov cez hotovostné a bezhotovostné operácie. Jednotlivé zápisy v peňažnom denníku sa uskutočňujú v časovom slede.

Náležitosti peňažného denníka:

 1. Prehľad o peniazoch na bankových účtoch. Toto musí byť členené na príjmy a výdaje.
 2. Prehľad o peniazoch hotovostných operácií, teda hotovosti. Toto musí byť takisto členené na príjmy a výdaje.
 3. Prehľad o priebežných výdavkov, ktorý musí byť členený na príjmy a výdaje.
 4. Prehľad o príjmoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou
 5. Prehľad o výdajoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou

Kniha pohľadávok

V jednoduchom účtovníctve sa využívajú aj knihy pohľadávok, ktoré môžu obsahovať údaje o:

 • Dlžníkoch
 • Poskytnutých preddavkoch
 • Pohľadávkach v peňažnom vyjadrení
 • Poskytnutých pôžičkách
 • Pohľadávkach dane z príjmu
 • Pohľadávkach voči Sociálne poisťovni, pohľadávkach voči Zdravotnej poisťovni
 • Pohľadávkach nepriamych daní

Kniha záväzkov

Kniha záväzkov obsahuje najmä nasledujúce informácie o:

 • Veriteľoch
 • Prijatých preddavkoch
 • Získaných úveroch
 • Výške záväzku v peňažnom vyjadrení
 • Záväzky nepriamych daní
 • Záväzky priamych daní
 • Záväzky voči Sociálnej poisťovni, záväzky voči Zdravotnej poisťovni