Zoznam viazaných živností

Živnostenský zákon rozoznáva tri základné druhy živností: remeselné, viazané, voľné. Pri voľných živnostiach od vás živnostenský úrad nebude chcieť žiadne preukazovanie vzdelanie či odbornej spôsobilosti. Pri remeselných živnostiach budete musieť priniesť minimálne výučný list. S viazanými živnosťami je to veľmi podobné. Tu však sú podmienky upravené priamo v zákone. Viazané živnosti Živnostenský zákon uvádza v prílohe číslo 2. Tu nájdete aj špecifické podmienky na prevádzkovanie viazanej živnosti. Medzi všeobecné patrí: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, čistý register trestov.

Zoznam viazaných živností:

Pri každej viazanej živnosti budeme uvádzať aj nevyhnutné vzdelanie a iné potreby k možnosti vykonávania živnosti.

 • Organizovanie dobrovoľných dražieb

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo stredoškolské vzdelanie a osem rokov praxe

 • Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru

Spôsobilosť: oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského zboru.

 • Zasielateľstvo

Spôsobilosť: stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročná prax v odbore.

 • Zmenárne

Spôsobilosť: prevádzkovateľ zmenárne musí disponovať devízovou licenciou

 • Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
 • Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
 • Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
 • Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia

Spôsobilosť pre všetky vyššie uvedené viazané živnosti: osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z.

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného prírodovedného, technického, farmaceutického, veterinárneho, poľnohospodárskeho, alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo stredoškolské vzdelanie príslušného poľnohospodárskeho, technického, alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

 • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

Spôsobilosť: autorizácia

 • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

Spôsobilosť: oprávnenie

 • Havarijný technik alebo Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti havarijného technika alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

 • Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Spôsobilosť: podnikateľ musí predložiť osvedčenie o zápise do registra overovateľov

 • Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie alebo Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

Spôsobilosť: oprávnenie

 • Činnosť environmentálneho overovateľa

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa

 • Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Správa registratúry

Spôsobilosť: úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore

 • Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. Kategórie

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Pracovná zdravotná služba

Spôsobilosť: oprávnenie

 • Autorizovaný bezpečnostný technik

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

 • Bezpečnostný technik

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Bezpečnostno-technické služby

Spôsobilosť: oprávnenie alebo osvedčenie

 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore.

 • Verejné obstarávanie

Spôsobilosť: preukaz odbornej spôsobilosti

 • Vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu

Spôsobilosť: poverenie

 • Činnosť bezpečnostného poradcu

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Činnosť vodohospodára

Spôsobilosť: 1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo 2. úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax.

 • Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

Spôsobilosť: stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania.

 • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore.

 • Masérske služby

Spôsobilosť: absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru.

 • Sprievodca cestovného ruchu

Spôsobilosť: osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej Republiky.

 • Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore.

 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore.

 • Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1

Spôsobilosť: oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov.

 • Vykonávanie ohňostrojných prác

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá preukaz odpaľovača ohňostrojov

 • Ničenie a zneškodňovanie výbušnín pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín

Spôsobilosť: vysokoškolské alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov.

 • Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Inseminácia

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 • Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.

 • Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Klasifikácia jatočne opracovaných tiel

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Projektovanie pozemkových úprav

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Výroba tabakových výrobkov

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Činnosť odborného lesného hospodára

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 • Geodetické a kartografické činnosti

Spôsobilosť: úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore.

 • Preskúšavanie komínov

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Technik požiarnej ochrany alebo Špecialista požiarnej ochrany

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Spôsobilosť: oprávnenie

 • Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách

Spôsobilosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA).

 • Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá doklad o získanej odbornej spôsobilosti

 • Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá potvrdenie o akreditácii

 • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Spôsobilosť: najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Spôsobilosť: oprávnenie

 • Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Spôsobilosť: oprávnenie

 • Vyučovanie v odbore umenia

Spôsobilosť: dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore.

 • Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby

Spôsobilosť: dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť

 • Vykonávanie montáže plynových zariadení

Spôsobilosť: rozhodnutie o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení.

 • Inštruktor autoškoly

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá inštruktorský preukaz

 • Prevádzkovanie autoškoly

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá osvedčenie o registrácii autoškoly

 • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

Spôsobilosť: osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.

 • Vykonávanie trhacích prác

Spôsobilosť: oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov.

 • Výkon činnosti energetického audítora

Spôsobilosť: osvedčenie

 • Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia

Spôsobilosť: osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.

 • Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Spôsobilosť: potvrdenie o zápise

 • Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Spôsobilosť: preukaz odbornej spôsobilosti

 • Zubná technika

Spôsobilosť: vysokoškolské vzdelania v študijnom odbore zubná technika alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax.

 • Očná optika

Spôsobilosť: vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax.

 • Overovanie určených meradiel alebo Úradné meranie

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá rozhodnutie o autorizácii

 • Opravy a montáž určených meradiel

Spôsobilosť: podnikateľ predkladá doklad o skúške

 • Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní

Spôsobilosť: stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore

 • Vývoj a výroba zbraní alebo streliva

Spôsobilosť: stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore

 • Zlievanie drahých kovov

Spôsobilosť: odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti.

 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Spôsobilosť: odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti.

 • Montáž , oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení

Spôsobilosť: oprávnenie