Podnikanie formou rodinných podnikov

Rodinné podniky majú v Európe dlhú tradíciu a zohrávajú významnú úlohu v hospodárstve európskych krajín. Hospodárstvo trhových ekonomík sa opiera predovšetkým o malé a stredné podniky, ktoré nie sú až tak náchylné na výkyvy svetových trhov. V malých a stredných podnikoch je rovnako zamestnaná väčšina populácie.

Podnikanie formou rodinných podnikov nemusí byť nevyhnutne naviazané na malé a stredné podniky. Môže sa jednať rovnako aj o veľké spoločnosti, vlastnené jednou rodinou po generácie. Táto zväčša firmu založila a postupne rozvíjala až do súčasnej podoby. Rodinnými podnikmi napriek tomu chápeme poväčšine drobné podniky, kde nachádzajú zamestnanie členovia jednej rodiny, z pokolenia na pokolenie.

Na Slovensku má podnikanie formou rodinných podnikov oproti ostatným krajinám západnej Európy menšie zastúpenie. To bolo spôsobené prerušením tejto tradície predošlým režimom, kolektivizáciou a zoštátňovaním majetku. V západnej Európe môžeme vidieť širokú škálu rodinných podnikov. Môže sa jednať o malé remeselné dielne, veľké výrobne, rodinné hotely, penzióny, reštaurácie, hostince a iné. V Rakúsku sú mnohé hotely a penzióny v turistických oblastiach práve v majetku jednej rodiny, ktorá spolupracuje na udržiavaní chodu rodinného podniku. Jedná sa o úplne bežnú prax, ktorá si udržuje kontinuitu už po desaťročia. U nás sú rodinné podniky po revolúcii opäť vo fáze vznikania. Nevýhodou bolo prerušenie tejto tradície po mnoho rokov, čo malo neblahé následky na celú ekonomiku krajiny.

Obrovskou výhodou malých a stredných podnikov je ich prispôsobivosť na zmeny na trhu. Veľké podniky len ťažko menia výrobu, systém a distribučné cesty. Omnoho jednoduchšie sa aplikujú zmeny pri malých podnikoch. Pozitívom rodinných podnikov je zasa vysoká kvalita práce, ktorá súvisí s tým, že pracovníci podniku sú zároveň aj jeho majiteľmi a teda dbajú na dodržiavanie istých štandardov kvality, čo následne vedie k prosperite celého podnikania. Takíto zamestnanci majú vysoký stupeň zodpovednosti a sebakontroly, keďže pracujú vo vlastnom biznise a ich pracovný výkon sa odrazí následnej aj v ziskovosti a ich mzdách.