Podnikanie na vidieku

Prevažná väčšina ekonomických aktivít v každej krajine sa kumuluje v blízkosti veľkých priemyselných a obchodných mestských centier. Tieto sa vyznačujú väčšou produkciou a následne aj vyššími príjmami obyvateľstva.

V minulosti bol vidiek výlučne agrárny a poľnohospodárska výroba bola prakticky jedinou výrobnou aktivitou obyvateľstva. Od polovice dvadsiateho storočia sa s nasadzovaním techniky do poľnohospodárstva uvoľňovalo čoraz väčšie množstvo pracovnej sily. Keďže pre ľudí nebolo na vidieku dostatok práce, sťahovali sa do miest.

Aby vidiek neupadal a nestával sa len miestom, kde sa pestujú potraviny, musí sa aj naďalej rozvíjať. Možnosti rozvoja vidieka sa zmenili hlavne v posledných desaťročiach. Zvýšil sa fond voľného času, nastal väčší rozvoj spoločnosti a mestské obyvateľstvo začalo znova smerovať na vidiek a utekať od ruchu veľkomiest.

Podnikanie na vidieku má dnes celkom iné možnosti ako tomu bolo v minulosti. V niektorých prípadoch sa drobná výroba presúva späť na vidiek. Zväčša sa jedná o špecializovanú alebo umeleckú výrobu. Pre rozvoj vidieka sa ale stáva rozhodujúcim vidiecky turizmusagroturistika.

Vidiecky cestovný ruch je cestovných ruch spojený s vidieckym prostredím. Na Slovensku má obrovský význam hlavne v rozvoji regiónov s vysokou nezamestnanosťou a s menšou hustotou obyvateľstva. Napomáha k zachovávaniu kultúrnej krajiny a tradičných sídelných foriem.

Agroturistika je formou vidieckeho cestovného ruchu, kde sa účastník aktívne zapája do poľnohospodárskej produkcie a do prác na hospodárskom dvore. Táto forma zážitkového cestovného ruchu výrazne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Podnikanie na vidieku  má vzhľadom na to, že 42% populácie Slovenska žije na vidieku, potenciál pre tvorbu národného produktu.