Viete čo je absolventská prax a aké sú jej možnosti?

Absolventi po skončení školy sa dostávajú do pomerne zložitej situácie. Absolvent je pre zamestnávateľa veľmi rizikový zamestnanec, ktorý mu spočiatku prináša iba náklady a prakticky nulový zisk.

Problémom je aj to, akých absolventov produkujú naše školy. Slovenské školstvo je známe tým, že absolventov veľmi málo pripravuje na praktické potreby trhu práce. Takto potom absolventi opúšťajú školy s takmer nulovými praktickými znalosťami. Takýto absolventi sú pre bežného zamestnávateľa len veľmi ťažko použiteľný. Každý zamestnanec sa radšej rozhodne pre človeka, ktorý má za sebou už nejaký ten rok praxe.

Štát, ako to už býva, sa snaží tento problém na trhu práce riešiť. A opäť trochu komplikovanejšie, ako by to bolo ideálne. Najlepšie by bolo zmeniť školy, aby produkovali absolventov, ktorí sú užitoční pre firmy od samotného počiatku. Štát však v rámci aktívnej politiky práce vytvoril inštitút absolventskej praxe. Absolventská prax ma za účel znížiť náklady na testovanie nového zamestnanca. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvar) sa však pomocou absolventskej praxe snažia eliminovať situácia, kedy mladí ľudia zostávajú nečinne sedieť doma bez práce.

Ako funguje absolventská prax

Pri absolventskej praxi je vyplácaný príspevok, ktorý však nejde zamestnávateľovi, ale priamo zamestnancovi, teda absolventovi. Tento príspevok má pokryť nevyhnutné výdavky absolventa a v súčasnosti je vo výške životného minima, teda 185,38 €.

Na absolventskú prax má nárok každý do veku 25 rokov. Musí však byť evidovaní na príslušnom úrade práce. Dĺžka praxe je limitovaná na 20 hodín týždenne. Minimálna dĺžka absolventskej praxe je 3 mesiace. Maximálna dĺžka absolventskej praxe je 6 mesiacov. Po tejto dobe zamestnávateľ nemusí absolventa zamestnať. Absolventskú prax nie je možné vykonávať opakovane. Absolventskej praxi predchádzajú tlačivá, absolvent podpisuje zmluvu o absolventskej praxi s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorom je evidovaný ako nezamestnaný. Odmena nie zo strany zamestnávateľa absolventovi vyplácaná. Ten dostáva iba absolventský príspevok od úradu práce. Zamestnávateľ je však povinný viesť evidenciu dochádzky a prideliť k absolventovi niekoho, kto ho bude počas jeho absolventskej praxe zaúčať. Dochádzka ovplyvňuje výšku príspevku. Pri absenciách je absolventský príspevok úmerne znižovaný. Podmienky absolventskej praxe sú definované Zákonníkom práce, a to konkrétne paragrafom 51. Absolventský príspevok nie je mzda ani príspevok, keďže ho nevypláca zamestnávateľ. Ide o sociálnu dávku vyplácanú úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Absolventská prax v regiónoch Slovenska

Prešov, Bardejov, Poprad či Košice aj v roku 2012 patria medzi chudobnejšie regióny Slovenska. Využívajú absolventskú prax však rovnako intenzívne ako Nitra či Bratislava. Absolventská prax nie je regionálne obmedzená, ako tomu býva pri mnohých iných aktívnych politikách práce. Dôležitá je predovšetkým dohoda medzi úradom práce a miestnymi zamestnávateľmi. Niektoré úrady práce od zamestnávateľov vyžadujú, aby absolventov po ukončení absolventskej práce aj zamestnali. Konkrétne podmienky sú na dohode oboch strán. Samozrejme, že úrady práce v progresívnejších regiónoch majú lepšie vyjednávacie pozície, ako úrady práce v zaostalejších regiónoch Slovenska.

Úrazové poistenie a absolventská prax

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytne náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe. Platí to vtedy, keď  absolvent podpíše zmluvu o úrazovom poistení  na  vykonávanie absolventskej praxe najviac 15 dní pred podpísaním dohody o absolventskej praxi.

Absolventská prax a dovolenka

Každý účastník absolventskej praxe má nárok na 10 dní neplateného voľna po absolvovaní 2 mesiacov absolventskej praxe. Absolvent nemusí týchto desať dní čerpať okamžite po skončení 2. mesiaca  praxe, tieto dni si môže rozložiť do ďalších mesiacov absolventskej praxe.

Ďalšie informácie o absolventskej praxi

Počas vykonávania absolventskej praxe môže dôjsť k zmenám podmienok absolventskej praxe – ako napríklad zmena dochádzky či zmena miesta vykonávania absolventskej praxe. Všetky tieto zmeny však musia byť riešené dodatkom k zmluve o absolventskej praxi. O tieto zmeny musí požiadať zamestnávateľ.

Krátenie absolventského príspevku

Absolventský príspevok sa kráti za každú ospravedlnenú alebo neospravedlnenú absenciu. Deje sa tak úmerne k jej výške.

Záujem o absolventskú prax

Vo všeobecnosti možno povedať, že absolventi majú záujem o absolventskú prax. Mladí ľudia si totiž začínajú uvedomovať, že samotné ukončenie strednej či vysokej školy nie je žiadnou zárukou úspechu na trhu práce. Prax je nevyhnutná a mnohokrát je ju možné získať iba prostredníctvom absolventskej praxe. Absolventská prax je na druhú stranu aj pomalým prechodom z pohodlného študentského života do života charakterizovaného najmä prácou. Absolventská prax je vykonávaná iba 4 hodiny denne, takže poskytuje mladým ľuďom stále viac ako dostatok voľného času.

O absolventskú prax žiadajú rovnako mladí ľudia s ukončeným stredoškolským vzdelaním ako aj s vysokoškolským titulom. Pomer je približne jedna k jednej. Konkrétne parametre závisia od regiónu. Na Slovensku sú výrazné regionálne rozdiely, ktoré sú reflektované aj pri absolventskej praxi. Zoberme si ako príklad Nové mesto nad Váhom. Tu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny spolupracuje cca 80 firiem, ktoré zamestnávajú cca 150 absolventov v rámci absolventskej praxe.