Podnikanie za socializmu

Socialistické zriadenie bolo zavedené v Česko-Slovensku po roku 1948, no štát bol zadefinovaný ako socialistický až ústavou z roku 1960. Robotnícka trieda sa stala vedúcou silou v krajine, na čele so svojou reprezentáciou vo forme Komunistickej strany Československa. V hospodárstve dochádza k znárodňovaniu a všetky rozhodnutia v ekonomike štátu sa centralizujú.  Ľudia získavajú sociálne práva akými boli napr. právo na prácu a právo na odmenu za prácu, no zároveň zaniká súkromné vlastníctvo a samostatné podnikanie.

Odmietnutím americkej pomoci vo forme Marshallovho plánu sa Československo zaradilo medzi krajiny Východného bloku pod sovietskym vplyvom. Rozhodovanie v národnom hospodárstve sa dialo centrálne, na základe tzv. „päťročnice“, ktorá sa stala základným ekonomickým zákonom v centrálne riadenej ekonomike. Na základe päťročnice sa v hospodárstve prerozdeľovali zdroje a určovali sa kvóty výroby na celých päť rokov.

Súkromné podnikanie za socializmu bolo postupne prakticky eliminované. Čierne obchodovanie sa stalo trestným činom.