Poradíme vám, ako si založíte vlastnú sročku

ako založiť vlastnú s.r.o.

Máte veľa plánov, predstáv, ideí. Chcete realizovať svoje sny a začať podnikať? Jedna vec je plánovanie a druhá – zložitejšie je realizácia. Založenie spoločnosti je základom úspechu.

Ako prebieha založenie spoločnosti s.r.o.?

Založiť akúkoľvek spoločnosť vyžaduje nemalé skúsenosti v najrôznejších oblastiach. Ak sa pre založenie spoločnosti rozhodnete, mali by ste mať povedomie o právnom prostredí, nevyhnutnej administratíve a vlastniť aj nemalé peňažné prostriedky. Spoločnosť s.r.o. je založená spoločenskou zmluvou, na ktorej sa dohodnú jednotliví spoločníci, podpíšu ju a notár ich podpisy úradne overí.

Tým však samotná spoločnosť nevznikne. Pre jej vznik je potrebné splatiť všetky nepeňažné vklady, emisné ážio a 30% z každého peňažného vkladu. Celková výška splatených vkladov musí byť aspoň polovicu minimálneho základného imania. Spoločnosť s.r.o. vznikne v momente zápisu do obchodného registra.

Že je založenie sro zložité? Áno, a vyžaduje tiež nemalé skúsenosti a znalosti. Ak sa však nechcete zdržiavať zbytočným papierovaním, administratívou, právnymi úkonmi a ďalšími nevyhnutnými krokmi, ktoré sú na založenie spoločnosti sro nevyhnutné, ponúkame Vám lákavú alternatívu.

Základné kroky k založeniu s.r.o.:

 • doklady od daňového úradu o nedoplatkoch daní spoločníkov
 • čestné vyhlásenie a podpisové vzory (notársky overené) budúcich konateľov
 • stanovenie sídla spoločnosti (napr. spísanie nájomnej zmluvy o užívaní nebytových priestorov, potom prenajímateľ musí doložiť doklad o vlastníctve výpisom z katastra nehnuteľností) alebo môžete využiť virtuálne sídlo spoločnosti
 • na prvom valnom zhromaždení sa medzi konateľmi dohodne obsah spoločenskej zmluvy, jej spísanie a overenie notárom
 • založenie účtu v banke na zloženie základného kapitálu (banka zvyčajne vyžaduje originál spoločenskej zmluvy), banka potom vydá písomné vyhlásenie o splácaní vkladov jednotlivými spoločníkmi (prípadne čestné vyhlásenie zakladateľov s.r.o. o skutočnosti, že disponujú základným ímaním)
 • ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade a požiadanie o udelenie koncesie
 • do deväťdesiatich dní od založenia sa musí podať návrh na zápis do obchodného registra.

Sprostredkovanie virtuálneho sídla nájdete na http://www.profispolocnosti.sk/virtualne-sidlo/.

Návrh musí obsahovať tieto prílohy:

 • 2 x spoločenskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice (resp. zakladateľskú listinu, pokiaľ sa jedná o jednoosobovú s.r.o.)
 • potvrdenie správcu vkladu o zložení vkladov
 • doklad od banky o zložení vkladu (prípadne čestné vyhlásenie zakladateľov s.r.o. o skutočnosti, že disponuju zákl. ímaním)
 • overené kópie živnostenských listov
 • doklad o právnom titule užívania nehnuteľnosti – nájomná zmluva resp. súhlas majiteľa nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
 • čestné vyhlásenie konateľov a podpisové vzory
 • kolkovej známky
 • do 8 dní po zápise spoločnosti do obchodného registra je nutné sa zaregistrovať v sociálnej a v zdravotnej poisťovni
 • do 30 dní sa musí novo vzniknutá spoločnosť zaregistrovať na daňovom úrade

 Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť sro vyžaduje zloženie povinného základného kapitálu, ktorý v minimálnej výške činí 5 000 Eur. Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. musí každý spoločník vložiť minimálne 5 000 Eur. Vklady môžu byť ako peňažné, tak nepeňažné. U nepeňažného vkladu musí nehnuteľnosť, akciu, dopravný prostriedok alebo iné veci oceniť súdny znalec. Maximálny počet spoločníkov, ktorí môžu vlastniť spoločnosť s ručením obmedzeným je 50. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom a spoločníci za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne a to do výšky ich nesplatených vkladov (o tejto situácii vypovedá obchodný zákonník).

Výhody spoločnosti s ručením obmedzením

 • minimálne náklady, jednoduché účtovníctvo a jednoduchá administratíva
 • S.r.o. ako samostatná právnická osoba zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom, no spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Po úplnom splatení vkladu spoločník za záväzky spoločnosti už neručí. Navyše, ručenie spoločníkmi je vo vzťahu k ručeniu spoločnosti samej len subsidiárne, teda veriteľ sa najprv musí domáhať splnenia záväzku od s.r.o. ako od samostatnej právnickej osoby a až v prípade, ak si s.r.o. nesplní svoje záväzky v primeranej lehote po tom, ako ju veriteľ na to vyzval, veriteľ sa môže domáhať splnenia tohto záväzku u spoločníka. Ďalej, ak spoločník plnil veriteľovi spoločnosti z dôvodu ručenia, toto plnenie sa započítava na splatenie vkladu spoločníka. Naproti uvedenému obmedzenému ručeniu spoločníka, fyzická osoba podnikateľ ručí celým svojim disponibilným majetkom
 • S.r.o. ako právnická osoba je často považovaná za dôveryhodnejšieho obchodného partnera alebo aj pri poskytovaní úverov bankou, pretože sa chápe ako kapitálovo silnejšia, podnikateľsky skúsenejšia a pôsobí profesionálnejšie
 • možnosť založenia spoločnosti špecializovanou spoločnosťou „na mieru“
 • spoločník, ako i konateľ spoločnosti nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne v prípade, ak nie je zamestnancom s.r.o. a ak nepoberá odmenu za výkon funkcie v s.r.o. Povinní sú platiť za seba len odvody na základné zdravotné poistenie. Výšku povinného odvodu na zdravotné poistenie si spoločník i konateľ môže zvoliť aj len minimálnu.
 • Z dôvodu nulového zdaňovania dividend, spoločník, ktorý má príjem len zo zdaneného zisku spoločnosti tento príjem sa už ďalej nezdaňuje.
 • Systém podvojného účtovníctva má oproti jednoduchému účtovníctvu takisto svoje výhody, napr. v dôslednom časovom odlíšení pri plánovaní základu dane.
 • S.r.o. je možné zrušiť, predať alebo použiť na jednorazový obchod a potom zlikvidovať.
 • S.r.o. môže zakladať dcérske spoločnosti, a tak optimalizovať zisk.
 • S.r.o. môže vytvárať organizačné zložky na území všetkých členských štátov EÚ.
 • Relatívne nízke náklady pri založení s.r.o., pretože pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra nie je potrebné splatiť celé základné imanie, ale len 50 %, teda len 2500 EUR, no okrem jednoosobovej s.r.o., pri ktorej je potrebné splatiť celé základné imanie.
 • V prípade smrti spoločníka, obchodný podiel sa dedí, teda s.r.o. nezaniká. Naopak, pri živnosti, v prípade smrti živnostníka, jeho nástupca si musí vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.

Čo je potrebné pred založením spoločnosti preštudovať?

Pred samotným založením spoločnosti by ste mali v ideálnom prípade preštudovať obchodný, živnostenský aj občiansky zákonník, ale nielen ich. Aby ste pri zakladaní spoločnosti neurobili chybu, ktorá by Vás potom mohla stať nielen veľa drahoceného času, ale aj peňazí, je potrebné naozaj nič nezabudnúť

Vedeli ste, že napríklad len zle zvolený názov spoločnosti môže znamenať opakovanie celého procesu založenia firmy a navyše opätovné zaplatenie VŠETKÝCH poplatkov?

Aký je postup založenia s.r.o. na vlastnú päsť?

Založenie s.r.o. krok za krokom

1)      Výber názvu spoločnosti

 Výber názvu spoločnosti ostáva na Vás, ale musíte sa preveriť či už na Slovenku nepodniká spoločnosť s rovnakým názvom. Najlepšie si to overíte na stránke www.orsr.sk, ak už existuje spoločnosť s rovnakým názvom, stačí k pôvodnému názvu pridať ešte jedno slovo napr. Group, ak taká spoločnosť neexistuje môžete názov používať. Názov musí obsahovať aj označenie s.r.o., spol. s r.o. alebo spoločnosť s ručením obmedzením.

2) Výber predmetu činnosti

Pri zakladaní eseročky musíte vedieť čím sa bude zaoberať. Treba spísať všetky činnosti aj tie, ktorými sa momentálne nezaoberáte ale v budúcnosti by ste sa chceli. Pretože ak by ste to hneď na začiatku nezapísali, tak potom platíte zbytočné poplatky za rozšírenie predmetu činnosti. Môžete si prečítať zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), kde nájdete značenia živností ako aj ich obsahové vymedzenia. Ak budete podnikať v oblasti viazanej alebo remeselnej živnosti, budete musieť doložiť potrebné doklady, ako je výučný list alebo prax v danej oblasti.

3) Určenie spoločníkov a štatutárnych orgánov

Základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť  s.r.o. môže byť zakladaná jedeným alebo maximálne 50 spoločníkmi. Minimálna hodnota vkladu spoločníka je 750 eur. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Štatutárnym orgánom je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne alebo spoločne, ako ustanovuje spoločenská zmluva. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Vymenúva ich valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov.

4) Určenie sídla

Určenie sídla spoločnosti s.r.o. je dôležité už pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a taktiež pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov. Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom, alebo môžete využívať aj virtuálne sídlo. Sídlo s.r.o. nemôže byť poštový priečinok (P. O. Box).

5) Spoločenská zmluva / zakladateľská listina (u notára)

Spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina je dôležitá pri založení spoločnosti s.r.o., uzatvára sa u notára. Upravuje vzťahy medzi spoločníkmi spoločnosti (spoločenská zmluva) ak je iba jeden spoločník spisuje sa zakladateľská listina. Akokoľvek jednoduchý a rýchly sa tento krok môže zdať, nemusí to tak byť, pretože notári sú vyťažený a tak môže trvať aj niekoľko dní, kým dostanete termín.

Ani ak už máte termín dohodnutý, nemáte ešte vyhrané. Cena za spísanie spoločenskej zmluvy vrátane všetkých potrebných rovnopisov a kópií je asi 15 Eur, nájdu sa ale aj takí notári, ktorí zmluvu zbytočne natiahnu na dvojnásobnú dĺžku a potom si neváhajú naúčtovať aj nejaký ten zbytočný rovnopis navyše. Na také pozor.

Náležitosti, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje
 • určenie správcu vkladov
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon

6) Zloženie základného imania

Akonáhle máte spoločenskú zmluvu v ruke, môžete s ňou zájsť do banky a tu je nutné otvoriť pre novo zakladanú spoločnosť účet, na ktorý možno potom zložiť základné imanie minimálne 5 000 Eur. Ak je viac spoločníkov, ich minimálny vklad musí byť aspoň 750 Eur. Od banky na oplátku dostanete potvrdenie o splatení základného imania.

7) Ohlásenie živností

Ďalšie miesto, na ktoré je potrebné sa pri založení spoločnosti vybrať je živnostenský úrad, kde je potrebné ohlásiť živnosti. Ak Vaša činnosť spadá do niektorej z voľných živností, máte vyhrané a po krátkej návšteve na živnostenskom úrade je už treba len čakať približne týždeň. Ak ale potrebujete aj niektorú viazanú živnosť alebo koncesiu, čaká Vás oveľa viac času s úradníkmi.

8) Obstaranie ďalších dokumentov

Pred podaním návrhu na obchodný register je ešte potrebné obstarať posledné dokumenty. Najprv je potrebné obstarať súhlas s umiestnením sídla od majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej bude sídlo firmy umiestnené. Spoločne s týmto súhlasom potrebujete získať aj výpis z katastra nehnuteľností a nakoniec aj výpis z registra trestov.

9) Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

Teraz už na Vás čaká najdôležitejší krok, tým je podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, ku ktorému je potrebné priložiť všetky vyššie uvedené dokumenty ako prílohy. Nevýhoda v tejto fáze je tá, že sa prakticky nemáte koho spýtať a nikto Vám ani na mieste nepovie, či Vám niečo nechýba alebo či nemáte niečo vyplnenú zle.

Samotný návrh sa podáva iba na podateľni príslušného súdu a po jeho podaní už môžete len dúfať, že bude všetko v poriadku a nepredĺži sa proces založenia firmy o ďalšie týždne či mesiace.

Po podaní návrhu má súd na spracovanie zo zákona 5 dní, aj keď ako sa zdá, ani tento termín nemusí byť konečný. Po doručení uznesenia máte ešte 15 dní právo na odvolanie, pokiaľ teda nechcete založenia firmy o tieto 2 týždne predĺžiť, je dobrý nápad podať vzdanie sa práva na odvolanie.

10) Zápis spoločnosti do obchodného registra

Zápis do obchodného registra zaberie zvyčajne približne týždeň. Po zápise do obchodného registra máte už takmer všetko hotové.

11) Uvoľnenie účtu v banke

Po dokončení zápisu spoločnosti do obchodného registra môžete s aktuálnym výpisom z OR zájsť do Vašej banky, kde Vám uvoľní bankový účet.

12) Registrácia spoločnosti na daňovom úrade

Jednou z prvých povinností novo založenej spoločnosti je registrácia na príslušnom daňovom úrade. Daňový úrad sa určuje podľa adresy sídla Vašej spoločnosti.

13) Registrácia k DPH a ďalším daniam (voliteľne)

Ak chcete, aby sa Vaša firma stala platcom DPH, je nutné vykonať ešte registráciu k DPH na daňovom úrade, prípadne vykonať registráciu k ďalším daniam.

Stále si neviete rady s tým, ako založiť firmu?

Nezúfajte, nie ste prvý ani posledný. Ak sa chcete všetkým týmto nástrahám a problémom vyhnúť, využite pomoci od profesionálov.

Profispolocnosti.sk – zakladanie a ready made s.r.o.

Obrovské množstvo času, ktoré vďaka takejto voľbe ušetríte, určite dokážete využiť pre rozvoj vášho podnikania. Využiť môžete buďto založenie spoločnosti s.r.o. na mieru, alebo zakúpení už hotové ready made spoločnosti.