Ukončenie a pozastavenie živnosti

Jednou z mnohých výhod živnosti je aj to, že môžete pozastaviť jej výkon. A to vcelku jednoducho. Pozastavenie živnosti možno využiť pri viacerých situáciách. Najčastejšie sa však využíva pri potrebe vycestovania do zahraničia na dlhšiu dobu či získania dobre platenej práce.

Pozastavenie činnosti stačí ohlásiť živnostenskému úradu pomocou na to určeným tlačivom. Toto tlačivo, ktoré  nájdete aj na internete (Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti) možno na živnostenský úrad doručiť osobne alebo poštou. Živnosť je pozastavená dňom doručenie oznámenia alebo dňom určeným v tomto oznámení.

Živnosť je možné pozastaviť minimálne na dobu 6-tich mesiacov a maximálne na dobu tri roky. Pozastavenie živnosti môže byť niekoľkokrát opakované. Pri pozastavení a opakovanom pozastavení je potrebné vždy zaplatiť 4 €.

Pri žiadosti o pozastavenie živnosti je možné pozastaviť všetky živnosti alebo iba niektoré z nich. O pozastavení živnosti je potrebné informovať Daňový úrad (do 15 dní), Sociálnu poisťovňu (do 8 dní), Zdravotnú poisťovňu (do 8 dní). Pozastavenie živnosti je možné si overiť napríklad v živnostenskom registri.

Obnovenie živnosti

K obnoveniu živnosti dochádza po uplynutí doby pozastavenia živnosti alebo v bližšie špecifikovanom dátume. Po obnovení živnosti sa automaticky obnovujú aj povinnosti voči Daňovému úradu, Zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni.

Ukončenie živnosti

Nie každý podnikateľský nápad prináša ovocie. Nie každý živnostník sa stane úspešným podnikateľom. Ako živnosti vznikajú, tak živnosti aj zanikajú. Celý proces je našťastie rovnako jednoduchý ako v prípade pozastavenia živnosti. Všetko vybavíte oznámením o ukončení živnosti na živnostenskom úrade. O ukončení živnosti je potrebné informovať aj všetky ostatné úrady.