Zmeny v živnosti – zmeny sídla, predmetu činnosti a iné zmeny

Podnikanie je veľmi nestále činnosť, ktorú charakterizuje množstvo zmien. Najčastejšie sa menia rôzne údaje, s ktorými sa spoločnosť zakladá. Zmena sídla spoločnosti či zmena v živnostenskom registri môže nechať podnikateľa nepripraveného. V nasledujúcom  texte sa však dozviete všetko potrebné, aby ste sa takejto situácii vyhli.

Zmena sídla živnosti, predmetu živnosti a iné zmeny živností je potrebné nahlásiť na živnostenský úrad najneskôr 15 po samotných zmenách. Túto zmenu je potrebné na príslušnom živnostenskom úrade  v najlepšom prípade písomnou formou.

V prípade, ak sa jedná o zmenu koncesie, respektíve druhu živnosti, je potrebné nahlásiť novú živnosť. V tomto prípade sa tak nejedná o zmenu, ale vznik novej živnosti a pravidlá sú rovnaké ako pri vznikajúcej spoločnosti.

Pri zmenách v živnosti sa na živnostenskom úrade hradí príslušný správny poplatok. Zmena v živnostenskom registri následne prebehne automaticky. Zmena v živnostenskom liste bude vykonaná okamžite samotných živnostenským úradom.

Zmeny sídla spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti

Pri väčších spoločnostiach sú akékoľvek zmeny sídla, názvu či iných parametrov spoločnosti omnoho zložitejšie. Dôvodom je najmä, že tieto spoločnosti majú zložitejšiu organizačnú štruktúru, cez ktorú musia prípadné rozhodnutia o zmenách prejsť.

Zmena sa najskôr oznamuje obchodnému registru, kde je potrebné predložiť spravidla nasledujúce dokumenty:

  • zápisnicu z valného zhromaždenia
  • nájomná zmluva, zmluva o podnájme alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti
  • návrh na zápis zmeny sídla spoločnosti do OR

Zmena sídla spoločnosti sa označuje ako zmena konštitutívna. To znamená, že  je právoplatná až zápisom zmeny do obchodného registra. Pokiaľ sa  uskutoční valné zhromaždenie, ale napríklad z nejakého  dôvodu formálnej chyby a inej chyby samotný Obchodný register zmenu sídla spoločnosti nezapíše, táto zmena nie je platná.

Pri zápise do obchodného registra je potrebné počítať aj s týmito nákladmi:

  • správny poplatok Živnostenskému úradu vo výške 3 €
  • notárske poplatky za osvedčenie pravosti podpisov od 10 €
  • správny poplatok za vydanie LV 8 €
  • súdny poplatok za zápis do Obchodného registra vo výške 66 €