Chcete podnikáte so štátom? Nezabudnite sa zaregistrovať ako partner verejného sektora

Registrácia partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora predstavuje systém verejnej správy, ktorý slúži na informačné účely a obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch. Register partnerov verejného sektora (RVPS) zriaďuje zákon č. 315/2016 Z. z., ktorý predstavuje tzv. protischránkový zákon, určený na odhalenie údajov osôb obchodujúcich s verejným sektorom. Register tak kladie dôraz na identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora je teda fyzická alebo právnická osoba, ktorá od štátu alebo iných subjektov verejného sektora prijíma peňažné prostriedky alebo majetok, nad zákonom stanovený limit.

Kedy sa musí podnikateľský subjekt zaregistrovať ako partner verejného sektora?

Ak chce podnikateľský subjekt obchodovať so štátom a využívať možnosti dotácií alebo sa zúčastňovať verejných obstarávaní, musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Povinnosť byť registrovaný nastáva aj vtedy, ak chce podnikateľský subjekt prijímať finančné prostriedky alebo majetok zo štátneho rozpočtu, alebo z rozpočtu obce, VÚC, štátneho orgánu či právnickej osoby riadenej štátom. Platí to aj v prípade vzniknutej pohľadávky voči štátu, alebo ak subjekt dodáva štátu a jeho inštitúciám tovary a služby. V tomto prípade sa to dotýka aj subdodávateľov.

RPVS má plošný charakter a nefunguje len ako jeho predchodca register konečných užívateľov výhod. Zastrešuje všetky procesy z hľadiska prístupu k verejným financiám a nie len samotné obstarávanie.

Registrácia partnera verejného sektora je povinná vtedy, ak subjekt prekročí limit príjmu z verejných zdrojov. Konkrétne, ak prekročí nadobudnutie peňažných prostriedkov 100 tisíc eur pri jednorazovom plnení a 250 tisíc eur za celý kalendárny rok. Pri nadobudnutí majetku je stanovený limit na výšku 100 tisíc eur za celý kalendárny rok. Do RVPS sa taktiež môžu zapísať aj fyzické a právnické osoby na báze dobrovoľnosti.

Aké pokuty hrozia?

Zákon môže sankcionovať partnera verejného sektora a oprávnenú osobu a to za uvedenie nepravdivých informácií, alebo pri neoznámených zmenách v stanovenej časovej lehote. Pokuty sa tak pohybujú vo výške hospodárskeho prospechu alebo až do výšky 1 milióna eur. Taktiež je  možné uložiť pokutu každému štatutárovi a to do výšky 100 tisíc eur, za čo ručí oprávnená osoba.

Medzi riziká patrí aj trestnoprávny postih alebo vymazanie subjektu z registra partnerov verejného sektora, hlavne ak sa preukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú pravdivé alebo úplné.

Hrozí tiež odstúpenie od zmluvy zo strany štátu a zákaz vykonávania funkcie na tri roky.

Registrácia partnera verejného sektora

Partner verejného sektora alebo podnikateľský subjekt sa do registra partnera verejného sektora neregistruje sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, teda advokáta alebo notára so sídlom podnikania na území SR. Po následnom uzavretí dohody predstavuje advokát oprávnenú osobu, ktorá vykonáva všetky právne úkony, nie len zápis, ale aj zmenu a výmaz.

V prípade potreby či už registrácie partnera verejného sektora alebo iných právnych služieb, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu Radoslav Soták.