Byť či nebyť platcom DPH – výhody a nevýhody

Daň z pridanej hodnoty sa na Slovensku riadi zákonom číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Platca DPH je každý subjekt podnikajúci na území Slovenskej republike, ktorého obrat za posledných 12 mesiacov prevýšil sumu 49 790 eur. Všetky podnikateľské subjekty s obratom nižším ako 49 790 eur sú vystavené plateniu dane z pridanej hodnoty dobrovoľne. Firma sa tak môže rozhodnúť na základe svojich špecifických podmienok. Povinná registrácia je uplatňovaná na všetky firmy nad túto hranicu.

Komu sa oplatí byť platcom dane z pridanej hodnoty

Na pochopenie výhodnosti respektíve nevýhodnosti platenia dane z pridanej hodnoty je dobré sa pozrieť na túto daň trochu bližšie.

DPH zaťažuje pridanú hodnotu, teda to, čo výrobca či predajca pridáva k cene surovín či vstupov, ktoré spracováva. Daň z pridanej  hodnoty je platená konečným zákazníkom, daňovému úradu ju však vyplácajú podnikateľské subjekty. Tie využijú systém vracanie dph.

Každý platca dane z pridanej hodnoty predáva svoje tovary a služby na Slovensku aj s 20 percentnou daňou z pridanej hodnoty (prípadne 10 %, ak sa jedná o zníženú sadzbu dph). Neplatca dph túto daň neplatí pri predaji svojich výrobkov a služieb. Neplatca dane z pridanej hodnoty však platí daň z pridanej hodnoty ako kupca.

Pri rozhodovaní sa, či sa stať platcom dane z pridanej hodnoty, alebo nie, je potrebné nazerať najmä na konkrétne ekonomické a finančné ukazovatele firmy.

Začínajúci podnikatelia a platenie dane z pridanej hodnoty

Každý začínajúci podnikateľ čelí rozhodnutiu, či sa prihlásiť dobrovoľne na platenie dph, alebo nie. Niektorým začínajúcim podnikateľom sa platenie dph môže vyplatiť, väčšinou je to však pre nových podnikateľov nevýhodné. Noví podnikatelia nepoznajú svojich dodávateľov, nepoznajú presne svoje náklady, nákupy a tak ďalej. V neposlednom rade je dobré brať na vedomie, že s platením dane z pridanej hodnoty sú spojené dodatočné náklady. Platiteľ dph musí podávať mesačný alebo štvrťročný výkaz, čo vyžaduje množstvo účtovníckej práce. Na daň z pridanej hodnoty bude podnikateľ potrebovať účtovníčku alebo účtovníka, pretože staranie sa o dph samotným podnikateľom je vzhľadom na komplikovanosť veci prakticky nemožné.

Kedy sa stať platcom dane z pridanej hodnoty

Začínajúcim podnikateľom je možné odporučiť s prihlásením sa na platenie dph počkať až dovtedy, keď budú poznať svojich dodávateľov a celkové náklady na nákupy. Je dôležité poznať, či sú dodávatelia platiteľmi dph alebo či sú neplatiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Výhody platenie dane z pridanej hodnoty

Platiteľ dane z pridanej hodnoty si môže odpočítať dph zaplatenú z nákupov, ktoré sú vstupmi do výrobného procesu. Tak daňovému úradu odvádza rozdiel medzi dph svojich výrobkov a služieb a dph zaplatených na vstupných prvkoch. Táto situácia môže vyústiť do stavu, keď daňový úrad vypláca peniaze platcovi dph, a nie naopak. Byť platcom dph je výhodné pre firmy, ktorých dodávatelia sú z veľkej časti takisto platcami dph, takže táto dph môže byť odpočítaná. Platcu dph nemusí zaujímať, či jeho odberatelia sú platcami dane z pridanej hodnoty, alebo nie, keďže každý odberateľ daň z pridanej hodnoty platí.

Nevýhody platenia dane z pridanej hodnoty

Ako už bolo spomenuté, jednou z najväčších nevýhod platenia dane z pridanej hodnoty je administratívna náročnosť tohto procesu. Externé účtovanie je takmer normou, čo iba zvyšuje náklady na podnikanie.  Ďalšia nevýhoda platenie dph nastáva vtedy, keď väčšina alebo veľká časť dodávateľov nie je platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Takto si platca dph túto daň z pridanej hodnoty nemôže odpočítať. Takto sa môže dostať do nepríjemnej situácie, keďže za všetky svoje tovary a služby dph odvádza, ale žiadnu dph si nemôže spätne kvôli dodávateľom odpočítať.

Výhody neplatenie dane z pridanej hodnoty

Výhody neplatenia dph sú jednoznačné. Najmä pre malých podnikateľov to znamená, že nie sú zaťažení dodatočnou administratívnou činnosťou, ktorá môže výrazne  zvýšiť náklady na podnikanie. Neplatiteľ dph rovnako predáva svoje služby bez dph.

Nevýhody neplatenia dane z pridanej hodnoty

Toto sa však môže stať nevýhodou v samotnom výrobnom reťazci, keďže väčšie firmy môžu preferovať spolupracovať iba s platiteľmi dph, keďže u nich si môžu odpočítať daň z pridanej hodnoty.

Zrušenie registrácie k dph a sankcie

Zrušiť registráciu k dph je možné v týchto prípadoch:

  • po uplynutí jedného roka odo dňa vzniku povinnosti
  • ak obrat platiteľa dane z pridanej hodnoty nedosiahol za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 79 790 €,
  • ak skončí na území Slovenskej republiky činnosť, ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty
  • základe žiadosti platcu (daňový úrad)
  • ak už nie sú  dôvody na registráciu k dph (daňový úrad).