Nárok na dovolenku a výpočet dovolenkového priemeru

Dovolenka je pre mnohých zamestnancov to jediné, na čo sa v práci okrem výplaty ešte dokážu tešiť. Zamestnanec má nárok na dovolenku, pokiaľ je v trvalom pracovnom pomere. Nárok na dovolenku nemajú dohodári a iní zamestnanci. Nárok na dovolenku vzniká pri odpracovaní 60 dní v kalendárnom roku. Dĺžka dovolenky je rôzna. Podmienky výberu rovnako. Základnou dĺžkou dovolenky zamestnanca sú na Slovensku 4 týždne, teda 20 dní. Pre pracovníkov, ktorí odpracovali od 18-tich rokov minimálne 15 rokov sa dovolenka zvyšuje na 5 týždňov, teda 25 dní.

Živnostník a SZČO: majú nárok na dovolenku? Preplácanie?

Živnostník nemá zo zákona nárok na žiadnu dovolenku, keďže je živnostníkom. Prípadné obdobie voľna si musia živnostníci zabezpečiť v samotnej zmluve s firmou, s ktorou spolupracujú.

Podľa zákonníka práce poznáme tieto druhy dovoleniek:

  • dovolenka na kalendárny rok, alebo jej pomerná časť
  • dovolenku za odpracované dni
  • dodatkovú dovolenku

Dodatková dovolenka

Kedy má nárok zamestnanec na dodatkovú dovolenku? Tento typ dovolenky sa týka iba veľmi obmedzeného okruhu zamestnancov, ktorých náplň práce je náročný a nebezpečný. Patria sem zamestnanci pracujúci pod zemou pri ťažbe nerastov a zamestnanci pracujúci pri razení tunelov a štôlní, zamestnanci vykonávajúci obzvlášť ťažké  alebo zdraviu škodlivé práce.

Dovolenkový priemer a jeho výpočet

Dovolenkový priemer počítame  z hrubej mzdy bez náhrad, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, daňového bonusu, príspevkov zo sociálneho fondu a ďalšieho plnenia poskytovaného zamestnávateľom.

Ak zamestnávateľ skráti zvyčajný pracovný čas podľa paragrafu 85 odsek 5 Zákonníka práce, dochádza tak zvýšeniu priemerného zárobku zamestnanca, a to  nepriamoúmerne k skráteniu pôvodného pracovného času. To znamená, že ak zamestnávateľ prechádza napríklad z jednozmennej prevádzky na trojzmennú a mení sa tak dĺžka bežného pracovného dňa z 8 hodín na 7,5 hodiny, hodinový priemer na dovolenku musí byť prepočítaný podľa nasledujúceho vzorca:

pôvodný hodinový priemer na dovolenku * (8 / 7,5) = hodinový priemer na dovolenku